Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni (“Aydınlatma Metni”), kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebileceğine dair tarafınıza gerekli bilgilendirmenin yapılması için paylaşılmaktadır.

TANIMLAR

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni’nde geçen;

Kişisel Veri: KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. İşbu Aydınlatma Metninde Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri birlikte “Kişisel Veriler” olarak kısaltılacaktır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Üye: Gençlik Örgütleri Forumu Derneği (“GoFor”) üyeleri, gönüllüleri, üye örgütleri

Veri Sahibi: GoFor üyeleri, gönüllüleri, faydalanıcılarını

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu: KVK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde Veri Sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede Veri Sorumlusu, aşağıda bilgileri yer alan Remzi Oğuz Arık, John F. Kennedy Cd. No:22/1 06680 Çankaya/Ankara adresinde kayıtlı “Gençlik Örgütleri Forumu Derneği ve Gençlik Örgütleri Forumu’dur”.

Gençlik Örgütleri Forumu ve ilişkili kuruluşları: “Gençlik Örgütleri Forumu çatısı altında ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Gençlik Örgütleri Forumu ve ilişkili kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler” olarak tanımlanmıştır

Metin: İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni

E-bülten ve e-postalar:  GoFor ile ilgili yapılan bildirimler, güncel haberler, gönüllü ve bağışçı ilişkileri, etkinlik duyuruları, istatiki çalışmaları

Hizmet: Üye’ye yüz yüze, websitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları aracılığıyla verilen hizmetleri

Kapsamaktadır.

Veri Sorumlusunun ve Temsilcisinin Kimliği

1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre KVK’ların toplanma usul ve esaslarına uyulmak zorundadır.

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren, ad-soyad, iş bilgileri, iletişim bilgileri, mezuniyet yılı, başarı hikayesi gibi her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede Gençlik Örgütleri Forumu tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • Gençlik Örgütleri Forumu ve ilişkili kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
 • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak
 • Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
 • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet satışları ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek
 • Gençlik Örgütleri Forumu destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı Gençlik Örgütleri Forumuna ait mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • Gençlik Örgütleri Forumu tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

Gençlik Örgütleri Forumu ve ilişkili kuruluşları* ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

KVK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Gençlik Örgütleri Forumu çatısı altında ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Gençlik Örgütleri Forumu ve ilişkili kuruluşlara* aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Veri Sahibinin KVK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Gençlik Örgütleri Forumu’na iletmeniz durumunda Gençlik Örgütleri Forumu talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Gençlik Örgütleri Forumu’na iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK gereğince, yazılı olarak Gençlik Örgütleri Forumu’na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Gençlik Örgütleri Forumu’na KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; dilekçe ile, dilekçe’nin imzalı bir nüshasını Remzi Oğuz Arık, John F. Kennedy Cd. No:22/1 06680 Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili dilekçeyi kvkk@go-for.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

5. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. KVK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz

KVK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma metninde ve KVK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

7. KVK uyarınca Kişisel Verilerinizin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

KVK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Gençlik Örgütleri Forumu, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Gençlik Örgütleri Forumu, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Gençlik Örgütleri Forumu’nun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Gençlik Örgütleri Forumu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın “Gençlik Örgütleri Forumu Derneği Aydınlatma ve Rıza Metni” ile tarafıma açıklanmış olan bilgilendirme kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Yazılı Onay Metni:

Aşağıda imzası bulunan ben [___________], Gençlik Örgütleri Forumu Derneği tarafından,

aşağıda yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve Gençlik Örgütleri Forumu‘nun gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğum haklara ve bu haklarla ilgili başvuru yöntemlerine ilişkin olarak Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 4. Maddesi kapsamında bilgilendirilmiş olduğumu ayrıca kabul ederim.

Telefon No: [___________]

E-mail: [___________]

İmza: [___________]

 Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni’ni kabul ediyorum.

Elektronik Ortamda Onay Metni:

 Gençlik Örgütleri Forumu tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve Gençlik Örgütleri Forumu’nun gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını,

Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 4. Maddesinde belirtilen mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

Elektronik ortamda onay alındıktan sonra ilgili e-mail adresine iletilecek onay teyidi:

Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda Gençlik Örgütleri Forumu tarafından ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacı ile veritabanımıza kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti almak istemiyorsanız buraya tıklayarak ticari elektronik ileti gönderimini durdurabilirsiniz.