Neden seçiyorum?

Yerel seçimlerde seçeceğim kişi nelerden sorumlu olacak?

Seçilmişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

Büyükşehir olarak belirlenen 30 şehrin sınırları içerisinde yer alan her seçmenin oyuyla seçilir.

 • Belediye teşkilatının en üst amirii olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak
 • Stratejik planı ve performans programı planlamak
 • Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, kurumsal strateji oluşturmak
 • Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi ve belediye faaliyetlerinin ve personalinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek
 • Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelleriler merkezi oluşturmak
 • Belediyeyi ilgili devlet dairelerinde ve etkinliklerinde temsil etmek
 • Belediye meclisine ve encümenine başkanlık etmek
 • Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek
 • Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek
 • Şartsız bağışları kabul etmek
 • Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak

Büyükşehir ünvanına sahip olmayan 51 şehrin sınırları içerisinde yer alan köylerde oy kullanan seçmenler hariç tüm seçmenlerin oyuyla seçilir.

 • Büyükşehirlerde köy bulunmaması sebebiyle, büyükşehir belediye başkanından farklı olarak köylere ilişkin hizmetlerin planlaması ve uygulanmasından sorumlu değildir.
 • Bu fark dışında yetki, görev ve sorumlulukları büyükşehir belediye başkanı ile aynıdır.

Büyükşehir ünvanına sahip olsun veya olmasın o ilçenin sınırları içerisinde yer alan tüm seçmenlerin oyu ile seçilir. Büyükşehir ünvanına sahip olmayan 51 ildeki köylerde yaşayan seçmenler ilçe belediye başkanı için oy vermemektedir.

 • İl belediye başkanı ile aynı görev ve yetkilere sahip olurken, bu görev ve yetkiler ilçe sınırlarıyla sınırlandırılmıştır. 
 • İlçe belediye teşkilatının en üst amiri olarak ilçenin idari işlerini yürütmek ve ilçe hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 • İlçenin bütçe hazırlık sürecini planlamak, yönetmek ve denetlemek
 • İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı hizmetlerini sağlamak
 • İlçe sınırları içerisindeki imar planlarını oluşturmak ve uygulamak
 • İlçe sınırları içerisindeki yapılaşmayı denetlemek ve düzenlemek
 • Eğitim, kültür, spor, sağlık gibi hizmetlerin ilçe sınırları içerisinde planlamasını ve uygulamasını yapmak

Büyükşehir olmayan 51 ilde mevcut olan ve belde ünvanına sahip ilçeden küçük yapıların sınırları içerisinde yaşayan tüm seçmenlerin oyu ile seçilir. Köylerde yaşayan seçmenler belde belediye başkanı için oy vermemektedir.

 • Beldeler, jandarma gücü hariç yargı ve yürütmenin olmadığı ancak sadece belediye teşkilatının olduğu yerleşim birimleridir.
 • Bu bağlamda, belde belediye başkanının görev ve yetkileri:
 • Beldenin genel yönetimini sağlamak
 • Belde bütçelerini yönetmek
 • Belde sakinlerinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik belde düzeyinde kararlar almak, ilgili kurumlara öneri ve talepte bulunmak
 • Belde sınırları içerisindeki yapılaşmayı denetlemek ve düzenlemek
 • Belde sınırları içerisinde eğitim, kültür, spor, sağlık gibi hizmetleri planlamak ve uygulamak

Büyükşehir belediye meclisleri, belediye sınırları içinde kalan her ilçenin belediye meclis üye sayısının 5’te 1’i kadar meclis üyesinin toplamından oluşur. Büyükşehir meclisi üyeleri, her ilçe belediyesi için seçilmiş olan asıl üyelerin seçilme sıralarına göre başlayarak yeter sayıya kadar inilmesi suretiyle bulunur ve yedek üyelikler de aynı yöntemle tespit edilir.

 • Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek
 • Bütçe ve kesin hesabı görüşmek ve kabul etmek
 • Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak
 • Büyükşehir belediye sınırlarındaki il çevre düzeni planını kabul etmek
 • Borçlanmaya karar vermek
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek
 • Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek
 • Büyükşehir belediyesi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri görüşüp kabul etmek
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek
 • Mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek
 • Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek

Büyükşehir ünvanına sahip olmayan 51 ilde yaşayan tüm seçmenlerin oyu ile seçilir. Köylerde yaşayan seçmenler de belediye meclisi için oy kullanmaktadır.

 • Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek
 • Bütçe ve kesin hesabı görüşmek ve kabul etmek
 • Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak
 • İl belediye sınırlarındaki il çevre düzeni planını kabul etmek
 • Borçlanmaya karar vermek
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek
 • Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek
 • İl belediyesi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri görüşüp kabul etmek
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek
 • Mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek
 • Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek

Büyükşehir ünvanına sahip olsun veya olmasın o ilçenin sınırları içerisinde yer alan tüm seçmenlerin oyu ile seçilir. Büyükşehir ünvanına sahip olmayan 51 ildeki köylerde yaşayan seçmenler ilçe belediye başkanı için oy vermemektedir.

 • Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek
 • Bütçe ve kesin hesabı görüşmek ve kabul etmek
 • Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak
 • İlçe belediye sınırlarındaki ilçeler çevre düzeni planını kabul etmek
 • Borçlanmaya karar vermek
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek
 • Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek
 • İlçe belediyesi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri görüşüp kabul etmek
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek
 • Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek

Büyükşehir olmayan 51 ilde mevcut olan ve belde ünvanına sahip ilçeden küçük yapıların sınırları içerisinde yaşayan tüm seçmenlerin oyu ile seçilir. Köylerde yaşayan seçmenler belde belediyesi meclis üyesi için oy vermemektedir.

 • Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek
 • Bütçe ve kesin hesabı görüşmek ve kabul etmek
 • Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak
 • Belde belediye sınırlarındaki belde çevre düzeni planını kabul etmek
 • Borçlanmaya karar vermek
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek
 • Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek
 • Belde belediyesi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri görüşüp kabul etmek
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek
 • Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek

Köy veya mahallede ikamet eden tüm seçmenlerin oyu ile seçilir.

 • Hükümet tarafından alınan karar ve yayınlanan bildirileri halka anlatmak ve açıklamak
 • Köylerde bulunan seçmenlerin kağıtlarını çıkartarak kendilerine ulaştırmak
 • Köyün içinde düzen ve dirliği sağlamak
 • Köyün içinde bulunan çeşme, yol vb. yapıların bakım ve onarımını yapmak için diğer yerel yönetimlerle irtibate geçmek
 • İhtiyaç sahibi kişileri, aileleri tespit etmek ve bunların gerekli devlet kurumlarından yardım almasını sağlamak
 • Köylerdeki evlilikler, ölümler ve bu gibi durumlarda kişilerin kayıtlarını tutup resmi evraklarını hazırlamak
 • Mahalle ya da köyde yapılacaklar ve olanlar hakkında köy halkını bilgilendirmek

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları

Neresi? / Kaç tane?

Toplam 30 Tane Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van


Ayrımlar

 • Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.
 • Önemli : Nüfusu 750.000’den fazla olan her il Büyükşehir ünvanına sahip değildir
 • Büyükşehir Belediyelerinin göre ve yetki sınırları tüm ili kapsamaktadır.


Planlama

Stratejik Planlama

 • Belediye hizmet ve görevlerinin nasıl yürütüleceği ile ilgili stratejik plan yapmak
 • Ulaşım ve Yol Planlaması
 • Ulaşım ana planı yapmak.
 • Toplu taşımayı planlamak, koordine etmek ve gerektiği durumlarda işletmek.
 • Çevre dostu ulaşım için yolların ve donatıların planlanması


Çevre ve Çevre Düzeni Planlaması

 • İl çevre düzeni planını ve kent bütünü nazım imar planını (bir başka deyişle o ilin yapıca şeklini belirleyen planlar) yapmak.
 • Çevre ve çevre sağlığı planlaması yapmak
 • Kentsel dönüşüm projeleri yapmak.


Doğal Afet ve Acil Durum Planlaması

 • Doğal afetlerle ilgili planlama yapmak.
 • İşletme ve kuruluşları afetlere karşı denetlemek ve bu konuyla ilgili izin ve ruhsat vermek.
 • Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak ve işletmek


Alt/Üst Yapı

Ulaşım ve Yol

 • Belediye yetkileri içinde trafik düzenlemeleri yapmak. (Trafik yetkilerinin bir kısmı belediyedeyken bir kısmı farklı kamu kurumlarının yetki alanındadır.)
 • Cadde, bulvar, anayol ve meydanların düzenlenmesini, temizliğini ve onarımını yapmak.
 • Cadde, bulvar, anayol ve meydanlarda karla mücadele
 • Yolcu ve yük terminalleri, otoparklar yapmak, işletmek ve ruhsat vermek
 • Toplu taşımaya ruhsat vermek, işletmeleri ruhsatlandırmak (örn. taksi, dolmuş, otobüs vb.)
 • Toplu taşıma yapmak ve bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek
 • Kara deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek


Çevre, Çevre Düzeni ve Atık

 • Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak
 • Yeşil alan, park düzenlemesi, bölge parkı, rekreasyon alanı oluşturmak / düzenlemesi yapmak
 • Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak onarımını yapmak ve restore etmek
 • Mezarlık alanı sağlamak, tesis etmek, ve işletmek ve bununla alakalı hizmetleri yürütmek
 • Atık toplamak, depolamak ve bertaraf etmek
 • Su ve kanalizasyon hizmetlerini yönetmek
 • Kaynak suyu ve arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak


Kamu Düzeni ve Güvenlik

 • Zabıta ve acil yardım hizmetlerini sağlamak.
 • İtfaiye hizmeti vermek.


Eğitim, Kültür ve Spor

 • Okul dersliği yapmak ve okullara inşaat desteği sağlamak. (İlgili kamu kurumlarının ortaklığında)
 • Spor tesisi yapmak ve işletmek


Enerji

 • Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, işletmek/işlettirmek


İnşaat, Yerel Piyasa ve Ekonomi

 • Büyükşehir yetkisindeki projelerde denetim, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım belgesi vermek.
 • Konut üretmek.
 • Hal ve mezbaha yapmak, işlemek/işlettirmek, ruhsatlandırmak ve denetlemek

Sosyal Belediyecilik

 • Sosyalleşmeyi sağlaması amacıyla kültür, spor ve sanat vb. ile ilgili hizmet verecek yapılar yapmak, işletmek ve/veya işlettirmek.
 • Amatör sporcuları ve spor kulüplerini desteklemek
 • Dezavantajlı toplumsal gruplar için (örn. gençler, kadınlar, çocuklar) için sosyal ve kültürel hizmetler sağlamak

Neresi? / Kaç tane?

Toplam 51 tane; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin,Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu Burdur Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars,Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak


Ayrımlar

 • Büyükşehir ünvanına sahip olmayan 51 ilde bulunan belediyelerdir.
 • İl Belediyelerinin görev ve yetki sınırları yasal olarak belirlenmiştir ve tüm il sınırını kapsamak zorunda değildir.


Planlama

Stratejik Planlama

 • İl belediyesi sınırları içerisinde hizmet ve görevlerinin nasıl yürütüleceği ile ilgili stratejik plan yapmak


Ulaşım ve Yol Planlaması

 • Ulaşım ana planı yapmak
 • Toplu taşıma planlaması yapmak. 
 • Çevre dostu ulaşım için yolların ve donatıların planlanması


Çevre ve Çevre Düzeni Planlaması

 • Nazım ve uygulama imar planlarını yapmak
 • Çevre ve çevre sağlığı planlaması yapmak
 • Kentsel dönüşüm projelendirmek


Acil Durum Planlaması

 • Acil durum planlaması yapmak
 • Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak ve işletmek

 

Alt/Üst Yapı

Ulaşım ve Yol

 • Cadde ve sokaklarda yol için gerekli her türlü üst yapıyı yapmak 
 • Cadde ve sokaklarda karla mücadele
 • Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek/işlettirmek
 • Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek
 • Kara deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek


Çevre, Çevre Düzeni ve Atık Yönetimi

 • Yeşil alan ve park düzenlemesi yapmak
 • Mezarlık alanı sağlamak, tesis etmek, ve işletmek ve bununla alakalı hizmetleri yürütmek
 • Atık su ve yağmur suyunu uzaklaştırmak
 • Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı
 • İçme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak


Kamu Düzeni ve Güvenlik

 • Zabıta hizmetlerini sağlamak
 • İtfaiye hizmeti vermek
 • Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, yıllık periyodik kontrollerini yapmak/yaptırmak


Eğitim, Kültür ve Spor

 • Okul dersliği yapmak ve okullara inşaat desteği sağlamak. (İlgili kamu kurumlarının ortaklığında)
 • Spor tesisi yapmak ve işletmek


İnşaat

 • Proje denetimi, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım belgesi vermek
 • Konut üretmek

 

Sosyal Belediyecilik

 • Kültür ve sanat hizmetleri vermek
 • Turizm ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek
 • Gençlik ve spor üzerine çalışmalar gerçekleştirmek
 • Orta ve yüksek öğrenim için öğrenci yurtları sağlamak
 • Sosyal hizmet ve yardım sağlamak
 • Nikah kıymak
 • Meslek ve beceri kazandırma için çalışma yapmak
 • Kadınlar ve çocuklar için konukevi sağlamak

Neresi? / Kaç tane?

30 Büyükşehir Belediyesinin Sınırları İçinde 519 tane, Diğer 51 Şehirde 403 tane, Toplam 922 tane


Ayrımlar

 • Her ilçe merkezinde bulunan belediyelerdir.
 • İlçe belediyelerinin görev ve yetki sınırları tüm ilçeyi kapsamaktadır.


Planlama

Stratejik Planlama

 • İlçe belediyesi sınırları içerisinde hizmet ve görevlerinin nasıl yürütüleceği ile ilgili stratejik plan yapmak


Ulaşım ve Yol Planlaması

 • Çevre dostu ulaşım için yolların ve donatıların planlanmasını yapmak


Çevre ve Çevre Düzeni Planlaması

 • Çevre ve çevre sağlığı planlaması yapmak
 • Uygulama imar planı yapmak


Acil Durum Planlaması

 • Acil durum planlaması yapmak
 • Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak ve işletmek


Alt/Üst Yapı

Ulaşım ve Yol

 • Sokaklarda yol her türlü üst yapıyı yapmak
 • Sokaklarda karla mücadele
 • Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek/işlettirmek
 • Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek
 • Kara deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek


Çevre, Çevre Düzeni ve Atık Yönetimi

 • Yeşil alan ve park düzenlemesi
 • Atık su ve yağmur suyunu uzaklaştırmak
 • Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı
 • İçme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak


Kamu Düzeni ve Güvenlik

 • Zabıta hizmetlerini sağlamak
 • İtfaiye hizmeti
 • Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, yıllık periyodik kontrollerini yapmak/yaptırmak


Eğitim, Kültür ve Spor

 • Okul dersliği yapımı ve okullara inşaat desteği
 • Spor tesisi yapmak ve işletmek


İnşaat

 • Proje denetimi, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım belgesi verilmesi
 • Konut üretimi

 

Sosyal Belediyecilik

 • Kültür ve sanat hizmetleri vermek
 • Turizm ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek
 • Gençlik ve spor üzerine çalışmalar gerçekleştirmek
 • Orta ve yüksek öğrenim için öğrenci yurtları sağlamak
 • Sosyal hizmet ve yardım sağlamak
 • Nikah kıymak
 • Meslek ve beceri kazandırma için çalışma yapmak
 • Kadınlar ve çocuklar için konukevi sağlamak

Neresi? / Kaç tane?

Toplam 390 tane


Ayrımlar

 • Büyükşehir belediyesi ünvanına sahip illerin içerisinde en az 50.000, en fazla 100.000 nüfuslu yerleşim yerlerinde belde belediyesi kurulabilir.
 • Önemli : Bu sınırların içindeki tüm yerleşim birimlerinde belde belediyesi kurulmak zorunda değildir.
 • Önemli: Büyükşehir olmayan illerde belde belediyesinin nüfusu 5.000’den az olamaz.


Planlama

Ulaşım ve Yol Planlaması

 • Ulaşım ana planı yapmak
 • Toplu taşıma planlaması yapmak
 • Çevre dostu ulaşım için yolların ve donatıların planlanması


Çevre ve Çevre Düzeni Planlaması

 • Çevre ve çevre sağlığı planlaması yapmak
 • Nazım ve uygulama imar planlarını yapmak


Acil Durum Planlaması

 • Acil durum planlaması yapmak


Alt/Üst Yapı

Ulaşım ve Yol

 • Cadde ve sokaklarda yol için gerekli her türlü üst yapıyı yapmak
 • Cadde ve  sokaklarda karla mücadele
 • Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek/işlettirmek
 • Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek
 • Kara deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek


Çevre, Çevre Düzeni ve Atık Yönetimi

 • Yeşil alan ve park düzenlemesi
 • Mezarlık alanı sağlamak, tesis etmek, ve işletmek ve bununla alakalı hizmetleri yürütmek
 • Atık su ve yağmur suyunu uzaklaştırmak
 • Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı
 • İçme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak


Kamu Düzeni ve Güvenlik

 • Zabıta hizmetlerini sağlamak
 • İtfaiye hizmeti
 • Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, yıllık periyodik kontrollerini yapmak/yaptırmak


Eğitim, Kültür ve Spor

 • Okul dersliği yapımı ve okullara inşaat desteği
 • Spor tesisi yapmak ve işletmek


İnşaat

 • Proje denetimi, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım belgesi verilmesi
 • Konut üretimi


Sosyal Belediyecilik

 • Kültür ve sanat hizmetleri vermek
 • Turizm ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek
 • Gençlik ve spor üzerine çalışmalar gerçekleştirmek
 • Orta ve yüksek öğrenim için öğrenci yurtları sağlamak
 • Sosyal hizmet ve yardım sağlamak
 • Nikah kıymak
 • Meslek ve beceri kazandırma için çalışma yapmak
 • Kadınlar ve çocuklar için konukevi sağlamak